Fond Europskog gospodarskog prostora (EEA) za regionalnu suradnju objavio je natječaj za prijavu projekata prekograničnog ili transnacionalnog obilježja.

Cilj je Fonda jačanje prekogranične i transnacionalne suradnje između tri države donatora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna), 15 država članica EU-a koje su korisnice Fonda Europskoga gospodarskog prostora (Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) i deset država koje nisu članice EU-a(Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina).

Konzorcij se mora sastojati od najmanje 3 partnera iz 2 različite zemlje korisnice Fonda i aktivnosti se moraju održavati u svim zemljama partnerima.

Konzorcij može prijaviti jedan projekt. Članovi konzorcija ne mogu biti partneri na drugim projektima.

Iz zemalja donatora (Norveška, Island i Lihtenštajn) mogu sudjelovati nezavisni stručnjaci i isti mogu sudjelovati na više projekata.

Ukupni  iznos Fonda je 15 milijuna eura s očekivanom vrijednošću projekta od najmanje milijun eura.

 Projekti moraju biti sufinancirani: organizacijama u statusu istraživačkih i visokoškolskih ustanova aktivnosti se financiraju do 90% prihvatljivih troškova.

 U sklopu Fonda za regionalnu suradnju financira se pet prioritetnih područja:

  • inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
  • društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva
  • okoliš, energetika, klimatske promjene i ekonomija niskog ugljika
  • kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode
  • pravosuđe i unutarnji poslovi.

Prijava projekta je elektronska i u dvije faze:

  1. prijava Concept Note – rok za prijavu 1. srpnja 2018. do 12 sati
  2. odabrani prijavitelji – puna prijava 15. prosinca 2018.

Projekti će početi 1. ožujka 2019. i moraju završiti najkasnije do 30. travnja 2024.

Trajanje projekta ovisi o projektnom prijedlogu.