PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta999500805 (Sveuciliste u Zagrebu Filozofski fakultet)

Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

PIC number Sveučilišta u Zagrebu (za prijavu Erasmus+ projekata): 999933231

OID number Sveučilišta u Zagrebu: E10209270  (Organisation identification number – za Erasmus+ projekte, u upotrebi od 2020)

Informacije : https://www.mobilnost.hr/

Struktura programa

Erasmus+ program provodit će se kroz tri ključne aktivnosti:

 1. KA 1 – Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) – mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i usavršavanja
 2. KA 2 – Suradnja (Cooperation): suradnja u svrhu inovacija i razmjene dobre prakse (suradnja s gospodarskim subjektima)
 3. KA 3 – Reforma obrazovne politike (Policy reform): otvorena metoda koordinacije obrazovne politike EU, provedba strategije „Europe 2020”.

KA 1-  Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility)

 1. Mobilnost u svrhu provođenja razdoblja studija u inozemstvu (Credit mobility): mobilnost na sve tri razine preddiplomska, diplomska i poslijediplomska razina (Bachelor/Master/Doctorate) kao i mobilnost zaposlenika (nastavnički rad, usavršavanje)
 2. Mobilnost u svrhu stjecanja visokoškolske kvalifikacije kroz združene studije (Degree mobility): Dodjeljivati će se stipendije za Joint Master Courses – naglasak na izvrsnosti studijskog programa kojega izvode visoka učilišta iz EU i ostalih država.
 3. Mobilnost pomoću novog instrumenta „Jamstvo za studentske zajmove” (Student loan guarantee). Instrument za povećanje mobilnosti u svrhu stjecanja visokoškolske kvalifikacije (Degree mobility). Planira se odobravanje zajmova za 330.000 studenata.

KA 2 – Suradnja (Cooperation)

Suradnja na inovacijama u visokom obrazovanju kroz:

 1. Erasmus strateška partnerstva (Erasmus Strategic Partnerships): cilj je povećati sposobnost VU za modernizaciju
 2. Udruživanje znanja (Knowledge Alliances) strateška (velika) partnerstva VU i gospodarskih subjekata radi promicanja inovacija, kreativnosti i poduzetništva kroz nove mogućnosti za učenje i stjecanje kvalifikacija.
 3. Posebna potpora zemljama koje graniče s EU: izgradnja kapaciteta kroz partnerstva s VU iz EU (razvoj studijskih programa, upravljanje VU + mobilnost studenata i zaposlenika VU)
 4. Izgradnja kapaciteta VU u Aziji, Africi i Južnoj Americi (mobilnost osoblja VU).

KA 3 – Reforma obrazovne politike (Policy reform)

 1. Potpora otvorenoj metodi koordinacije obrazovne politike EU i Bolonjskom procesu.
 2. Potpora razvoju i provedbi alata i mreža EU.Navedeno se odnosi na tematsku radnu skupinu o modernizaciji VO, reviziju Vodiča o ECTS-u, mrežu NARIC (priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija), Tajništvo Skupine za praćenje Bolonjskog procesa u Europskom prostoru VO i nacionalne Bolonjske stručnjake), Inicijativu za rangiranje VU, te osiguravanje kvalitete.
 3. Potpora dijalogu o obrazovnoj politici sa zemljama izvan EU.Navedeno se odnosi na seminare, studijske posjete, izradu studija, promicanje privlačnosti VU u EU, potporu modernizaciji VO u zemljama izvan EU, potporu nacionalnim kontakt točkama za mreže/inicijative EU i stručnjacima za VO u zemljama izvan EU (s kojima EU ima sporazum o partnerstvu).

Za centralizirane aktivnosti novog programa bit će nadležna Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), dok će decentralizirane aktivnosti biti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU.

Vise o programu  ERASMUS+

Program za cjeloživotno učenje (LLP) je završio  31. prosinca 2013.