ODLAZNI STUDENTI (studenti FFZG)

MOBILNOST STUDENATA odnosi se na studiranje na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (instituciji domaćinu) nakon čega se student vraća na Filozofski fakultet i dovršava upisani studijski program. Trajanje mobilnosti regulirano je Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti . – PAŽLJIVO PROUČITI!

Studenti Filozofskoga fakulteta mogu ostvariti kraću ili dulju mobilnost na inozemnoj visokoškolskoj instituciji:

 1. u okviru programa mobilnosti ERASMUS+ (studijski boravak i/ili stručna praksa), CEEPUS….
 2. putem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma
 3. putem bilateralnih međufakultetskih sporazuma
 4. izvan sporazuma (tzv. freemeoveri)
 5. razni kraći boravci (ljetne škole..)i dr.

Uvjeti za prijavu  te kriteriji i način odabira kandidata (studenata) za mobilnost određuju se institucionalnim sporazumom i raspisanim natječajima, a ako drugačije nije navedeno u natječaju, student može sudjelovati u mobilnosti kad ispunjava sljedeće uvjete:

 • u trenutku odlaska na mobilnost ima status redovitog studenta (definiran Statutom Sveučilišta u Zagrebu) preddiplomskog studija i ima najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova odnosno ako ima status redovitog studenta diplomskog ili poslijediplomskog studija;
 • hrvatski je državljanin ili osoba sa statusom izbjeglice odnosno osoba bez državljanstva ili osoba s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj;
 • ispunjava ostale uvjete određene institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se ostvaruje mobilnost.

 

OBVEZE STUDENTA PRIJE ODLASKA

1) U Službi za međunarodnu suradnju (FFZG)

Student se PRIJE odlaska na mobilnost mora emailom javiti u Službu za međunarodnu suradnju FF radi upisa u evidenciju i administrativne podrške za vrijeme mobilnosti. Student se javlja e-mailom koordinatorici za mobilnost studenata Ivani Bedeković (ibedekov@m.ffzg.hr / erasmus-studenti@ffzg.hr

2) Na Odsjeku  

 • Studenti dvopredmetnih programa obveze reguliraju na oba odsjeka (i u slučajevima kada se mobilnost odvija samo na jednoj  studijskoj grupi).
 • U dogovoru s ECTS koordinatorom i/ili predmetnim nastavnicima sastaviti Ugovor o učenju / o stručnoj praksi i prikupiti potrebne potpise i pečat na propisanim dokumentima – za svaku vrstu i program mobilnosti koriste se odgovarajući obrasci/dokumenti.
 • za detalje i kontakte vidjeti poglavlje Obrasci /Forms

 3) U Studentskoj službi (Referadi)

 • regulirati svoja studentska prava za period trajanja mobilnosti – student za cijelo vrijeme trajanja mobilnosti mora imati status studenta (iznimka je odlazak na Erasmus+ stručnu praksu u statustu nedavno diplomiranog studenta / “recent graduate” – vidjeti uvjete propisane u Natječaju.
 • prema potrebi dostaviti kopiju/sken Ugovora o učenju i Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti

OBVEZE STUDENTA NAKON POVRATKA  I PRIZNAVANJE STEČENE MOBILNOSTI

 1) U Službi za međunarodnu suradnju FFZG

Student se nakon povratka sa mobilnosti mora javiti emailom u Službu za međunarodnu suradnju FF radi  upisa u evidenciju te kako bi dobio upute potrebne za priznavanje mobilnosti. Student se javlja e-mailom koordinatorici za mobilnost studenata, Ivani Bedeković (ibedekov@m.ffzg.hr / erasmus-studenti@ffzg.hr

 2) Na Odsjeku

 • Student dostavlja  potpisani Ugovor o učenju, Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti i Prijepis ocjena (Transcript of Records), koji je izdala institucija domaćin, ECTS koordinatoru odsjeka.
 • Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužna je studentu izdati prijepis ocjena i/ili potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.
 • Student u dogovoru s odsječkim ECTS koordinatorom ispunjava Obrazac za priznavanje mobilnosti.
 • ECTS koordinator treba u napomenama Obrasca za priznavanje ispita navesti obveze koje student mora nadoknaditi na matičnom studiju a temeljem unaprijed dogovorenih prava i obveza studenta upisanih u Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti 
 • U ISVU i Dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta ostvarene ocjene i ECTS bodovi te stručna praksa.
 • Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće na engleskom jeziku s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.

 3) U Studentskoj službi (Referadi)

Student dostavlja emailom u Studentsku službu:

 • skenirani Prijepis ocjena,
 • ispunjen i ovjeren Obrazac za priznavanje mobilnosti

i dalje regulira svoj status.

Na temelju ispunjenog i ovjerenog Obrasca za priznavanje mobilnosti, Studentska služba unosi podatke u ISVU

VAŽNE NAPOMENE:

 • Ukoliko su studentu određene dodatne obveze – ocjena se unosi nakon što student ispuni obvezu (seminar, razgovor, rad; itd)
 • Ukoliko bodovi nisu izraženi u ECTS sustavu – unijeti pripisanu ECTS vrijednost (ako je moguće pretvoriti u ECTS) + kriterij pretvorbe

Nastavno na obavijest i odluku Dekanskog kolegija od  2. listopada2023. službena komunikacija između studenata, profesora i fakultetskih službi mora biti isključivo preko fakultetskih adresa e-pošte vas  molimo da koristite isključivo jedan od sljedećih oblika vaših adresa e-pošte: @ffzg.hr; @m.ffzg.hr; @ffzg.unizg.hr; @m.ffzg.unizg.hr