ODLAZNI STUDENTI (studenti FFZG)

MOBILNOST STUDENATA odnosi se na studiranje na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (instituciji domaćinu) nakon čega se student vraća na Filozofski fakultet i dovršava upisani studijski program. Trajanje mobilnosti regulirano je Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti . – PAŽLJIVO PROUČITI!

Studenti Filozofskoga fakulteta mogu ostvariti mobilnost na inozemnoj visokoškolskoj instituciji:

 1. u okviru programa mobilnosti ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS…
 2. putem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma
 3. putem bilateralnih međufakultetskih sporazuma
 4. izvan sporazuma (tzv. freemeoveri) i dr.

UPUTE ZA MOBILNOST STUDENATA FFZG – pažljivo proučiti!

Upute za međunarodnu mobilnost studenata sadržavaju sažetak najvažnijih i najuobičajenijih postupaka, dokumenata i termina studentske mobilnosti a kao pravni okvir korišteni su Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti i Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Upute su interni dokument, prilagođene su stručnim i administrativnim službama Filozofskoga fakulteta i u ovakvome obliku ne mogu se primjenjivati izvan Filozofskoga fakulteta.

Za podrobnije informacije i situacije koje nisu uključene u ove Upute potrebno je konzultirati navedene Pravilnike.

Uvjeti za prijavu te kriteriji i način odabira kandidata za mobilnost određuju se institucionalnim sporazumom i raspisanim natječajima, a ako drugačije nije navedeno u natječaju, student može sudjelovati u mobilnosti kad ispunjava sljedeće uvjete:

 • u trenutku odlaska na mobilnost ima status redovitog studenta (definiran Statutom Sveučilišta u Zagrebu) preddiplomskog studija i ima najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova odnosno ako ima status redovitog studenta diplomskog ili poslijediplomskog studija;
 • hrvatski je državljanin ili osoba sa statusom izbjeglice odnosno osoba bez državljanstva ili osoba s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj;
 • ispunjava ostale uvjete određene institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se
 • ostvaruje mobilnost.

 

OBVEZE STUDENTA PRIJE ODLASKA

1) U Uredu za međunarodnu suradnju (FFZG)

Student se PRIJE odlaska na mobilnost mora emailom javiti u Ured za međunarodnu suradnju FF radi upisa u evidenciju i administrativne podrške za vrijeme mobilnosti. Student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata.

2) Na Odsjeku  

 • Studenti dvopredmetnih programa obveze reguliraju na oba odsjeka (i u slučajevima kada se mobilnost odvija samo na jednoj  studijskoj grupi).
 • U dogovoru sa ECTS koordinatorom i/ili predmetnim nastavnicima sastaviti Ugovor o učenju / o stručnoj praksi i prikupiti potrebne potpise i pečat na Ugovoru. (za detalje vidjeti poglavlje Obrasci /Forms)

 3) U Studentskoj službi (Referadi)

 • regulirati svoja studentska prava za period trajanja mobilnosti
 • donijeti kopiju Ugovora o učenju (original na uvid) i Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti
 • Potvrdu o upisu u sljedeći semestar (Potvrda se isprinta sa Studomata)
 • ispunjeni Upisni list (samo studenti koji se ne vode kroz ISVU)

OBVEZE STUDENTA NAKON POVRATKA  I PRIZNAVANJE STEČENE MOBILNOSTI

 1) U Uredu za međunarodnu suradnju FF

Student se nakon povratka sa mobilnosti mora javiti emailom u Ured za međunarodnu suradnju FF radi  upisa u evidenciju. Student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata.

 2) Na Odsjeku

 • Student donosi potpisani Ugovor o učenju i Prijepis ocjena, koji je izdala institucija domaćin,  ECTS koordinatoru odsjeka.
 • Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužna je studentu izdati prijepis ocjena i/ili potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.
 • Odsječki ECTS koordinator uz konzultacije s predmetnim nastavnicima i pročelnicima/predstojnicima katedri ispunjava Obrazac za priznavanje ispita.
 • ECTS koordinator treba u napomenama Obrasca za priznavanje ispita navesti obveze koje student mora nadoknaditi na matičnom studiju a temeljem unaprijed dogovorenih prava i obveza studenta upisanih u Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti 
 • U ISVU i Dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta ostvarene ocjene i ECTS bodovi te stručna praksa.
 • Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće na engleskom jeziku s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.

 3) U Studentskoj službi (Referadi)

Student odlazi u Studentsku službu s:

 • kopijom Ugovora o učenju,
 • Prijepisom ocjena,
 • ispunjenim i ovjerenim Obrascem za priznavanje ispita

i dalje regulira svoj status.

Na temelju ispunjenog i ovjerenog Obrasca za priznavanje ispita, Studentska služba unosi podatke u ISVU

VAŽNE NAPOMENE:

 • Ukoliko su studentu određene dodatne obveze – ocjena se unosi nakon što student ispuni obvezu (seminar, razgovor, rad; itd)
 • Ukoliko bodovi nisu izraženi u ECTS sustavu – unijeti pripisanu ECTS vrijednost (ako je moguće pretvoriti u ECTS) + kriterij pretvorbe