COTUTELLE

International Dual Doctorates

 MEĐUNARODNI DVOJNI DOKTORAT ZNANOSTI

(cotutelle)

BROŠURA cotutelle

  • Kandidati su dužni proučiti POSTUPNIKFilozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  • Ostali uvjeti i postupak su propisani Pravilnikom o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

O međunarodnom dvojnom doktoratu (Cotutelle de thèse/Joint PhD Thesis Supervision) govorimo kada doktorand upiše doktorski studij na dva različita sveučilišta, iz dvije zemlje, te uz superviziju dva mentora s tih sveučilišta radi jedan doktorski rad.

  • Preduvjet dvojnom doktoratu jest cotutelle sporazum. Za svakog se pojedinog doktoranda NA POČETKU STUDIJA  potpisuje sporazum o dvojnom doktoratu koji predstavlja temeljni akt kojim su utvrđeni uvjeti i postupak provedbe međunarodnog dvojnog doktorata.
  • Dva sveučilišta koja potpišu sporazum o dvojnom doktoratu obvezuju se da će usko surađivati na praćenju, mentorstvu i ocjenjivanju dotičnog doktoranda te da će priznati one dijelove doktorskog rada koje doktorand izradi na drugom sveučilištu.
  • Svako od dva sveučilišta doktorandu će dodijeliti doktorsku titulu/diplomu za jedan doktorski rad koji će doktorand izraditi na oba sveučilišta.
  • Doktorand s dvojnim doktoratom kroz svoj doktorski rad intenzivno upoznaje znanstveno-istraživačke sustave dviju različitih zemalja i time stječe dodatne kvalifikacije koje uključuju i bolje poznavanje stranog jezika i strane kulture. Budući da doktorand obranom doktorskog rada dobiva i dvije diplome, raste i njegova konkurentnost na tržištu rada.

VAŽNI DOKUMENTI, UPUTE i KONTAKTI:

Dokumentacija potrebna za pokretanje postupka stjecanja međunarodnoga dvojnoga doktorata znanosti:

1. ZAHTJEV kandidata
2. Ovjerena preslika diplome o završenom diplomskom studiju (ovjera javnoga bilježnika)
3. Prijevod diplome na hrvatski jezik (prijevod od sudskoga tumača)
4. Preporuka mentora, nastavnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu
5. Preporuka mentora, nastavnika partnerskog sveučilišta
6. Nacrt teme buduće disertacije
7. Životopis
8. Potvrda partnerskog sveučilišta o odobrenju upisa na doktorski studij

Dostaviti u

Ured za poslijediplomske studije Filozofskoga fakulteta

(prizemlje, soba A003)
ili
poslati poštom na adresu:
Filozofski fakultet u Zagrebu, Ured za poslijediplomske studije
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

KONTAKTI

Služba za međunarodnu suradnju 

Knjižnica, prizemlje

  • Tamara Šveljo;                  tsveljo@ffzg.hr            Radno vrijeme: 07-15

Tel: (01) 409 22 66 / http://www.ffzg.unizg.hr/international/

Ured za poslijediplomske studije

Soba A 003

Tel: (0)1 40 92 024 i (0)1 40 92 272 / http://www.ffzg.unizg.hr/student/index.php?cid=1111

Pravilnici:

 ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA OBRANU DOKTORSKOGA RADA