Na temelju članka 22. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mišljenja Dekanskog kolegija sa sjednice održane 27. travnja 2021., nakon savjetovanja s predstavnicima sindikata koji vrše funkciju Radničkog vijeća o. d. dekana prof. dr. sc. Miljenko Jurković donosi sljedeću

ODLUKU

Kolektivni godišnji odmor zaposlenika Filozofskog fakulteta u 2021. godini određuje se u trajanju od ukupno 19 radnih dana i to od ponedjeljka 26. srpnja 2021. do petka 20. kolovoza 2021.

Godišnji odmor pojedinih zaposlenika za čijim radom postoji potreba u navedenom vremenu odrediti će se naknadno i u posebnom dogovoru s nadležnim prodekanom najkasnije do kraja lipnja 2021.

Ostale dane godišnjeg odmora kao i eventualno potrebno odstupanje od vremena korištenja kolektivnog godišnjeg odmora utvrđenog u toč. 1. ove odluke zaposlenici koriste na temelju posebnog zahtjeva odobrenog od strane voditelja ustrojbene jedinice i prodekana za organizaciju i razvoj.