OBJAVE JAVNIH NABAVA

  • POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 76. Zakona Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja:

    1. Highflott d.o.o. za usluge, Kralja Zvonimira 35, Zagreb
    2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Frankopanska 26, Zagreb
  • PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, FILOZOFSKOG FAKULTETA

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, članka 22. Statuta Filozofskog fakulteta i mišljenja Dekanskog kolegija od 20. prosinca 2022. dekan donosi sljedeći Pravilnik o jedinstvenoj nabavi roba, radova i usluga Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta.

(objavljeno: 2.1.2023.)

Odluka o prodaji vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

(objavljeno: 26.9.2023.)

(objavljeno: 13.10.2022.)

Odluka o prodaji vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

  • OGLAS O PRODAJI KUHINJE I KUHINJSKOG INVENTARA PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 

Temeljem odluke Dekanice Filozofskog fakulteta, klasa: 053-01/19-01/465, urbroj: 3804-850-19-1 od 30. travnja 2019. godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljuje sljedeći Oglas o prodaji kuhinje i kuhinjskog inventara prikupljanjem ZATVORENIH PISANIH ponuda.

(objavljeno: 30.04.2019.)

PLAN NABAVE

Sukladno članku 4., stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) od 1. sječnja 2018. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Filozofski fakultet u Zagrebu obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

REGISTAR UGOVORA

Sukladno članku 7., stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) od 1. sječnja 2018. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene Filozofski fakultet u Zagrebu obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.