OBJAVE JAVNIH NABAVA

  • POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 76. Zakona Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja:

    1. Highflott d.o.o. za usluge, Kralja Zvonimira 35, Zagreb
    2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Frankopanska 26, Zagreb
  • ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Utvrđuje se pročišćeni tekst Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji sadrži: Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave KLASA: 053-01/17-01/73, URBROJ: 3804-850-17-1 od 18. siječnja 2017., Odluku o dopuni odluke o provedbi postupka javne nabave KLASA: 053-01/17-01/73, URBROJ: 3804-850-20-2 od 14. siječnja 2020.

Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave (pročišćeni tekst)

(objavljeno: 14.01.2020.)

  • OGLAS O PRODAJI KUHINJE I KUHINJSKOG INVENTARA PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 

Temeljem odluke Dekanice Filozofskog fakulteta, klasa: 053-01/19-01/465, urbroj: 3804-850-19-1 od 30. travnja 2019. godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljuje sljedeći Oglas o prodaji kuhinje i kuhinjskog inventara prikupljanjem ZATVORENIH PISANIH ponuda.

(objavljeno: 30.04.2019.)

PLAN NABAVE

Sukladno članku 4., stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) od 1. sječnja 2018. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Filozofski fakultet u Zagrebu obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

REGISTAR UGOVORA

Sukladno članku 7., stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) od 1. sječnja 2018. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene Filozofski fakultet u Zagrebu obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.