Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Adresa:

Ivana Lučića 3,
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Centrala:

telefon: (01) 4092-005

Ured dekana:

telefon: (01) 4092-017
e-pošta: ured_dekana@ffzg.hr

Urudžbeni ured:

telefon: (01) 4092-025
e-pošta: urudzbeni@ffzg.hr

Web:

 http://www.ffzg.unizg.hr

Matični broj: 3254852
OIB: 90633715804
PDV identifikacijski broj: HR90633715804
IBAN: HR1823600001101311177
SWIFT: ZABA HR2X
RKP – broj iz Registra
proračunskih i izvanproračunskih
korisnika:
1958