Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Adresa:
Ivana Lučića 3,
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefon – centrala: (01) 4092-005
Telefon – Ured dekanice: (01) 4092-017
Telefaks – Urudžbeni ured: +385 1 6156 879

E-pošta: ured_dekana@ffzg.hr
Web: http://www.ffzg.unizg.hr

Matični broj: 3254852
OIB: 90633715804
PDV identifikacijski broj: HR90633715804
IBAN: HR1823600001101311177
SWIFT: ZABA HR2X
RKP – broj iz Registra
proračunskih i izvanproračunskih
korisnika:
1958