Centar je ustrojstvena jedinica Fakulteta ili odsjeka koja se bavi nastavnim, znanstveno-istraživačkim i(li) stručnim radom. (3) Centri se u svojem imenu mogu koristiti i nazivima kao što su zavod, savjetovalište i sl.

Centri

Zavodi