Europska komisija je objavila Natječaje MSCA Doktorske mreže, MSCA Postdoktorske stipendije, MSCA i građani te najavila nove Pozive za potporu istraživačima za studijske programe, razvoj vještina i razvoj karijera u okviru Marie Skłodowska-Curie aktivnosti (MSCA).

MSCA Doktorske mreže

Cilj natječaja je provedba doktorskih programa osposobljavanja doktoranada u akademskoj zajednici i drugim sektorima, uključujući industriju i poduzeća.

Financirat će se konzorcijski projekti, sastavljeni od sveučilišta, istraživačkih i znanstvenih centara, pripadnika neakademskog sektora. Natječajne aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja, ali i mogućnosti prijenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija.

Rok za prijavu je 16. studeni 2021.

Više informacija o natječaju je dostupno na stranici Nacionalnog portala za program Obzor Europa.

MSCA Postdoktorske stipendije

Cilj natječaja je jačanje kreativnih i inovacijskih potencijala postdoktoranada koji žele steći nove vještine putem daljnjeg usavršavanja te međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske mobilnosti.

Istraživači mogu prijaviti projektne prijedloge za sljedeće panele:

Europske stipendije (European Fellowships) i Globalne stipendije (Global Fellowship).

Rok za prijavu je 12. listopada 2021.

Više informacija o natječaju je dostupno na stranici.

MSCA i građani

Cilj natječaja je upoznavanje studenata i šire javnosti s istraživanjima, uglavnom putem Europske noći istraživača, povećanje zanimanja mladih za istraživačke i znanstvene karijere i povećanje informiranosti o utjecaju istraživačkog rada na živote građana, društvo i gospodarstvo te javno uvažavanje znanosti i istraživanja.

Rok za prijavu je 7. listopada 2021.

Više informacija o natječaju je dostupno na stranici.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekanice)

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o. d. prodekanice na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.