Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu. U okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse moguće je prijaviti projekte za sljedeće aktivnosti:

1. STRATEŠKA PARTNERSTVA

Projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, razvijaju novi kurikulumi, potiču intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora u cilju modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus-/erasmus-visoko-obrazovanje/strateska-partnerstva/

Rok za prijavu: 24. ožujka 2020. do 12 sati

2. EUROPSKA SVEUČILIŠTA

Vođe država i vlada povodom zaključaka Europskog vijeća od 14. prosinca 2017. pozvali su države članice, Vijeće i Europsku komisiju da djeluju u smjeru „poticanja osnivanja novih „europskih sveučilišta“ do 2024.godine koja se sastoje od mreža sveučilišta po načelu od baze prema vrhu diljem EU-a koja će omogućiti studentima da steknu diplomu kombinacijom studija u nekoliko država EU-a i doprinesu međunarodnoj konkurentnosti europskih sveučilišta“

Više informacija o aktivnosti u Vodiču kroz Program, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_hr.pdf

Rok za prijavu: 26. veljače 2020. do 17 sati

3. UDRUŽENJA ZNANJA

Projekti povezivanja obrazovanja, istraživanja i inovacija – stvaranjem „trokuta znanja” – u cilju razvoja poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus-/erasmus-visoko-obrazovanje/udruzivanja-znanja/

Rok za prijavu: 26. veljače 2020. do 17  sati

4. JAČANJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA  – projekti mogu biti:

a) zajednički projekti: pomaže se visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale i da ojačaju osiguravanje kvalitete i upravljanje visokim učilištima

b) strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus-/erasmus-visoko-obrazovanje/erasmus-suradnja-s-partnerskim-drzavama/

Rok za prijavu: 5. veljače 2020. do 17 sati

 

5. JEAN MONNET  (zasebna aktivnost)

Potpora ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja: aktivnosti podržavaju akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije, rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata

Više o Jean Monnet programu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_hr

Rok za prijavu: 20. veljače 2020.  do 17 sati

PRIJAVA PROJEKTA:

Službeni prijavitelj je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.

Prijavljujete li projekt kao koordinator ili sudjelujete kao partner prijava je obavezna s PIC-om Sveučilišta : 999933231 koji je povezan s Erasmus kodom Erasmus povelje u visokom obrazovanju.

Mandatno pismo (Mandate letter) za partnere ili Izjavu časti (Declaration of Honor) za koordinatore potpisuje Rektor.

U cilju pravovremene prijave i potpisivanja dokumenta od strane Rektora potrebno je minimalno  tri (3) tjedna prije roka za prijavu projekta poslati sljedeće informacije o projektu na icaleta@ffzg.hr:

  • Uloga u projektu: koordinator ili partner
  • Ime voditelja projekta i ostalih sudionika na projektu s Filozofskog fakulteta
  • Kratki sažetak projekta: ciljevi, aktivnosti, trajanje, partneri
  • Budžet projekta: cjelokupni iznos i iznos koji se odnosi na Filozofski fakultet

Podaci su potrebni za dobivanje Suglasnosti Uprave Fakulteta što je preduvjet za potpisivanje Mandatnog pisma ili Izjave časti.

U prijavnom obrascu potrebno je navesti projekte koje vodi institucija u zadnje tri godine. Baza svih Erasmus+  projekata Sveučilišta u Zagrebu dostupna je na https://medjunarodna.unizg.hr/___index-aai.php

Agencija za mobilnost i programe EU organizira Radionice za pisanje projektnih prijava u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu. Više informacija na http://www.mobilnost.hr/hr/novosti/radionice-za-pisanje-projektnih-prijava-u-okviru-poziva-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2020-godinu/

Vodič za Erasmus+

na hrvatskom jeziku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_hr.pdf

na engleskom jeziku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_en.pdf

Za sve dodatne informacije vezane za prijavu projekata, slobodno se obratite Uredu za znanost i projekte na icaleta@ffzg.hr ili na 4092 218 (2218).