Molbe za prijelaz studenata s drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj na studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. podnose se do 17. rujna 2021. godine.