Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. (prvi   krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.01. do 01.07. 2022.).

Prijava se sastoji od on-line prijave i dokumentacije (sken @) koja se šalje na: tsveljo@ffzg.hr

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 22. studenoga, 2021.
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je do 14:00 sati 22. studenoga na: tsveljo@ffzg.hr.

Trošak kotizacije će se refundirati do maksimalnog iznosa: 2.150,00 kn.
Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva izlaganje ili poster prezentaciju.
Moguće su samo prekogranične mobilnosti.

Doktorski studenti se obavezno u prijavi za konferenciju prijavljuju kao studenti doktorskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u svim ostalim materijalima navode kao studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (str. 3. Natječaja)

Na Natječaj se mogu prijaviti:

  • Doktorski studenti zaposlenici Filozofskoga fakulteta
  • Doktorski studenti koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta

Doktorski studenti zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu, a studenti Filozofskoga fakulteta prijavu šalju Filozofskome fakultetu.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.