Na temelju članka 17. Etičkog kodeksa nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta, dekan Fakulteta, temeljem prijedloga Etičkog povjerenstva i prihvaćanja Fakultetskog vijeća, donosi

P O S L O V N I K
ETIČKOG POVJERENSTVA

I. Opće odredbe

Članak 1.
Etičko povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) tijelo je Fakultetskog vijeća Filozofskog Fakulteta koje utvrđuje kršenje odredbi Etičkog kodeksa nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Kodeks) te izdaje priopćenja i obavijesti u skladu s Kodeksom.

Članak 2.
Obveza je Povjerenstva promicati etičko ponašanje putem informiranja zaposlenika i studenata Fakulteta o svojem radu.

II. Sastav Povjerenstva

Članak 3.
Povjerenstvo se sastoji od pet članova, četvoro nastavnika i jednog studenta, od kojih je jedan predsjednik/predsjednica.

Članak 4.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekan, a člana studenta Studentski zbor Fakulteta.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje dvije godine. Broj mandata predsjednika Povjerenstva ograničen je na dva; broj mandata ostalih članova nije ograničen.

Članak 5.
Član Povjerenstva ne može biti osoba protiv koje je pokrenut postupak utvrđivanja povrede Kodeksa, niti osoba za koju je utvrđeno da je prekršila Kodeks.

Članak 6.
Članstvo u Povjerenstvu prestaje: završetkom mandata, završetkom studija člana studenta, ostavkom ili pokretanjem postupka utvrđivanja povrede Kodeksa iz članka 5.

Članak 7.
Članu Povjerenstva protiv kojega je pokrenut postupak za utvrđivanje povrede Kodeksa privremeno (do završetka postupka) prestaje članstvo u Povjerenstvu. Utvrdi li se u postupku kako član Povjerenstva nije učinio povredu Kodeksa, njezino/njegovo se članstvo automatski obnavlja.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Fakultetsko vijeće imenuje zamjenika člana Povjerenstva. Utvrdi li se da je član Povjerenstva, protiv kojeg je pokrenut postupak, učinio povredu Kodeksa, zamjenik postaje punopravni član Povjerenstva.

III. Rad Povjerenstva

Članak 8.
Sjednice Povjerenstva zakazuju se na prijedlog predsjednika ili člana Povjerenstva po potrebi, najmanje jednom u semestru.
Sjednice Povjerenstva zatvorene su za javnost.
O sadržaju sjednica Povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 9.
O pokretanju postupka odlučuje Povjerenstvo na temelju vlastite inicijative ili na inicijativu nastavnika, ostalih zaposlenika, studenata ili drugih osoba koje smatraju da su prekršene odredbe Kodeksa.
Članak 10.
Obveza je Povjerenstva razmotriti svaku inicijativu za pokretanje postupka.
O pokretanju postupka Povjerenstvo odlučuje glasovanjem; za odluku su potrebna tri glasa. Svaka se prijava i rezultati glasovanja o pokretanju postupka unose u zapisnik.

Članak 11.
Povjerenstvo detaljno razmatra svaki slučaj prikupljajući dodatne podatke, što uključuje razgovor s osobom protiv koje je pokrenut postupak, ali i s drugim osobama koje mogu pružiti relevantne informacije.
Do okončanja postupka, odnosno do izdavanja priopćenja, članovi Povjerenstva ne smiju iznositi u javnost informacije o slučaju.

Članak 12.
Nakon provedene rasprave, Povjerenstvo donosi odluku tajnim glasovanjem.
Odluka je donesena ako se za nju izjasni najmanje tri člana Povjerenstva.

Članak 13.
Svoju odluku Povjerenstvo upućuje Fakultetskom vijeću i dekanu Fakulteta u obliku priopćenja.

Članak 14.
Priopćenje sadrži: kratak opis razmatranog slučaja, aktivnosti Povjerenstva tijekom postupka i prikaz prikupljenih podataka, odluku i obrazloženje odluke, te podatke o glasovanju.
Ako postoji izdvojeno mišljenje, ono je sastavni dio priopćenja.
Priopćenje potpisuje predsjednik/predsjednica Povjerenstva ili od njega/nje imenovani član.

IV. Završne odredbe

Članak 15.
Poslovnik stupa na snagu prihvaćanjem na sjednici Fakultetskog vijeća.

D E K A N:
Prof. dr. sc. Neven Budak

Poslovnik je prihvaćen na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta održanoj 18. veljače 2002.