Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju odluke donesene na redovnoj sjednici 13. rujna 2021. godine te sukladno Pravilniku o radu i izboru Studentskog pravobranitelja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje natječaj za dva (2) studentska pravobranitelja/ice.

Pravo prijave na natječaj imaju svi redovni studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a to mogu učiniti od  3. listopada do 14. listopada 2022. godine.

Kandidature se predaju pojedinačno (ne u paru).

Prijave s popratnom dokumentacijom, obrazac prijava za natječaj za studentskog pravobranitelja za 2021./2022. godinu i obrazac prijave programa za rad studentskog pravobranitelja za ak. god. 2021./2022., potrebno je urudžbirati u Urudžbenom uredu (D-02) za Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s naznakom ”Za natječaj za studentskog pravobranitelja/icu”.

Pravobranitelje, sukladno Zakonu o studnentskom zboru i drugim studentskim ogranizacijama (NN 71/2007) te drugim, internim pravilima Fakulteta i Sveučilišta, bira i imenuje Studentski zbor. Pravobranitelji se biraju na mandat od godinu dana (koji nije vezan uz početak akademske godine), a za svoj rad ne primaju naknadu. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama i Facebook stranicama Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za dodatne informacije možete se javiti na e-mail Studentskog zbora: szbor@ffzg.hr

Potrebni obrasci:

Dužnosti studentskog/ke pravobranitelja/ice:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta;
  • osavjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
  • sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
  • sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata;
  • donosi plan i program djelovanja koji predstavlja Studentskom zboru;
  • surađuje sa Studentskim zborom na polju ostvarivanja prava studenata;
  • prema potrebi sudjeluje u radu sjednica Studentskog zbora;
  • obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.