Na temelju čl.79. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119122), čl. 61. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članaka 43. i 61. Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 27. lipnja 2024. donijelo je Odluku o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2024./2025.
  1. Troškovi upisa u prvu godinu prijediplomskog studija (paket) iznose 50 € (za one studente koji već posjeduju studentsku SmartX karticu koju je izdao Filozofski fakultet, troškovi upisa i paketa upisne dokumentacije iznose 38,30 EUR).
  2. Troškovi upisa u prvu godinu diplomskog studija (paket) iznose 50 €
  3. Troškovi upisa u više godine svih studija (upisnina) iznose 35 €.
 Troškovi upisa (50 € odnosno 35 €) utvrđeni  Odlukom uplaćuju se na žiro račun Fakulteta broj HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB studenta’.