Služba za javnu nabavu obavlja poslove:

  • planiranje postupaka nabave za potrebe Fakulteta
  • Organizaciju i provođenje postupaka svih vrsta nabava roba, radova i usluga za potrebe Fakulteta
  • vođenje evidencije postupaka javne nabave
  • sastavljanje i sklapanje ugovora o javnoj nabavi, te praćenje realizacije po sklopljenim ugovorima
  • vođenje evidencije sklopljenih ugovora

Andrej Božić, stručni suradnik za planiranje i provedbu nabave
E-mail: anbozic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-009
Prostorija: C017