Dekanski kolegij

Dekanski kolegij savjetodavno je tijelo dekana koje raspravlja i pomaže dekanu u odlučivanju o pitanjima tekućeg poslovanja, u pripremi dnevnoga reda sjednica Fakultetskoga vijeća, obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Fakulteta.