Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti prijediplomskih, diplomskih te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u trenutku prijave rada imaju status studenta.

Studenti su dužni do petka 28. travnja 2023. do 16 sati:

  • prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta
  • ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) uvezana primjerka i popratni dopis dostaviti u Urudžbeni ured Fakulteta (D-01)
  • elektronski primjerak rada i obrazloženja mentora dostaviti na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do petka 28. travnja 2023. do 16 sati) unose u aplikaciju korištenjem šifre koju im student dostavlja nakon prijave rada.

Za prijavu rada u kategorijama e) i f) potrebno je ispunjeni obrazac te obrazloženje mentora do srijede 26. travnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako studenti ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa).

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u četvrtak 29. lipnja 2023.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice:

(Obavijest ažurirana 30. ožujka 2023.)