Isti djelatnici odgovaraju na aplikaciju molbe i e-mail pa vas molimo da ne šaljete iste upite i na aplikaciju i e-mail, jer time nepotrebno odgovaramo na iste upite nekoliko puta, a upisi se znatno produžuju. U periodu upisa nećemo odgovarati na upite upućene preko e-maila.

Molimo studente da naprave točno što studomat od njih traži, te ukoliko moraju napraviti neku promjenu, da na aplikaciju molbe, navedu točno što žele promijeniti.

Student može u semestru upisati najviše 15 ECTS-a po studijskoj grupi. Najprije se upisuju predmeti koje student mora ponovo slušati,  zatim obavezni s više godine studija, te izborni do maksimalnog broja bodova.

Iznimno je moguće upisati još samo jedan predmet preko maksimalnog broja bodova, no zahtjev treba predati preko aplikacije molbe.ffzg.hr.

Ako studomat nudi predmete iz izborne grupe prethodnih godina, znači da niste zadovoljili izbornost iz ranijih godina, te je sada morate nadoknaditi upisom nekog od ponuđenih predmeta.

Studenti preddiplomskih studija ne mogu upisivati izborne predmete s diplomskog studija, niti upisivati obavezne predmete, kao izborne, s drugih studijskih grupa.

Ako predmet nije u ponudi studentske izbornosti, a student ga želi upisati, mora dostaviti potvrdu od matičnog odsjeka, da navedeni predmet smije upisati u određenoj izbornosti na svojoj studijskoj grupi.

Ukoliko je kvota popunjena za određeni predmet, predmet nije moguće upisati, osim ako predmetni nastavnik pismeno ne dopusti upis predmeta preko kvote. Za upis predmeta, student na aplikaciju molbe.ffzg.hr šalje potvrdu predmetnog nastavnika i molbu za upis predmeta.

Upisani predmeti mogu se mijenjati samo u upisnom roku. Nakon toga nije više moguće upisati niti ispisati predmet.

Svi upisani predmeti moraju se položiti do kraja studija. Ako student nije položio određeni izborni predmet, a zadovoljio je broj bodova izbornosti bez tog predmeta, moguće ga je uz molbu osloboditi polaganja na kraju studija.

Nije moguće upisati predmete bez položenog preduvjeta.

Pri upisu predmeta na studomatu, treba strogo paziti gdje, na koju studijsku grupu i u koju izbornost upisujete predmete, jer nećete moći pristupiti obrani diplomskog rada, ukoliko nemate zadovoljene sve izbornosti tijekom studija i dovoljan broj bodova na obje studijske grupe.

Studenti koji su mijenjali studij, moraju aktivirati AAI. (racuni@ffzg.hr).