Na temelju članka 43. Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu i preporuke Rektora Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 602-03/23-11/02, Urbroj: 251-25-07/1-23-4 od 04. prosinca 2023. godine, Fakultetsko vijeće na 3. redovnoj sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

  1. Studentima koji u 2023. godini nisu diplomirali na prijediplomskom ili diplomskom studiju, a odslušali su sve kolegije na studiju/studijima te imali rok za završetak studija do 28. veljače, odnosno do 30. rujna tekuće godine, odobrava se dodatni rok za završetak studija najkasnije do 30. rujna 2024. godine.
  2. Studenti iz točke 1. ove Odluke dužni su koristiti podršku i konzultacije dostupnih nastavnika kao pomoć u uspješnom svladavanju preostalih studijskih obveza.

O b r a z l o ž e nj e

Studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji do 28. veljače 2023. odnosno do 30. rujna 2023. godine nisu uspjeli završiti prijediplomski odnosno diplomski studij, a koji su odslušali, obraćali su se više puta Rektoru Sveučilišta u Zagrebu sa zahtjevom da im se pruži prilika za završetak studija i mogućnost nadoknade, zbog zaostataka nastalih spletom raznih okolnosti.

Imajući u vidu da je riječ o studentima koji su uložili mnogo vremena i truda da svoj studij svladaju gotovo do kraja (preostalo im je nekoliko ispita i/ili obrana završnog odnosno diplomskog rada), kao i činjenicu da su i nastavnici Fakulteta dali veliki doprinos njihovom dosadašnjem stjecanju znanja, bio bi veliki gubitak za ove mlade ljude, za naše Sveučilište, da se njihov daljnji put stjecanja kvalifikacije prepusti nekim trećim stranama izvan Sveučilišta ili da završetak željenog studija ostane za njih nedosanjani san.

Pružanje podrške studentima koji su blizu završetka studija, u interesu je Fakulteta, a također i Sveučilišta.

Omogućavanjem završetka studija ovim studentima postiže se višestruka korist, individualni uspjeh studenta, što ujedno doprinosi postizanju sveučilišnih i nacionalnih ciljeva u smislu povećanja broja uspješno diplomiranih studenata. Također, ovime dokazujemo da se rukovodimo načelom „student u središtu“.

Cijeneći sve navedeno, donesena Odluka je u cijelosti opravdana, poglavito što su studenti odslušali sve predmete te neće opteretiti sustav, nisu obvezni pohađati nastavu, a na preostale ispite izići će u rokovima utvrđenim za ostale studente.

Sukladno navedenom, odlučeno je kao u točki 1. ove Odluke.

Upute postupka za predaju molbe

  1. Ispuniti obrazac molbe,
  2. Ispunjenu molbu osobno dostaviti na Odsjek,
  3. Uz obrazac odobrene molbe predati uplatu upisnine i školarine. Podaci za uplatu: HR1823600001101311177 s pozivom na broj OIB-1008,
  4. Odobrenu molbu predati u Urudžbeni ured za Studentsku službu.
  5. Rok za predaju molbe je najkasnije do 15. travnja 2024.

Napomena:

  • Studentska služba će nakon obrade  podataka osobno kontaktirati kandidate.
  • Svi nepoloženi kolegiji moraju biti u statusu odslušan.
  • Za dodatne informacije možete nazvati Studentsku službu.